Regulamin Akademii SmartCoder

 

Ilekroć w Regulaminie występują niniejsze określenia, należy rozumieć je w następujący sposób:

Organizator – Akademia SmartCoder, prowadzona przez Contract Media Roman Spisak, ul. Inżynierska 8,  67-100 Nowa Sól,  NIP: 6442998122, REGON: 081161728

Zajęcia – lekcje z udziałem dziecka  zgłoszonego przez Opiekuna, prowadzone przez Organizatora;

Uczestnik – dziecko biorąca udział w Zajęciach;

Strona www  – strona pod adresem: www.smartcoder.pl;

Zgłoszenie – poprawne  wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www Organizatora.

Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka;

Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem na rzecz Uczestnika;

Usługi – wszelkie inne (niż Zajęcia) usługi świadczone przez Organizatora;

 

 1. Warsztaty Akademii SmartCoder prowadzone są m.ni. (w zależności od wybranego programu) w oparciu o klocki LEGO® Education (WeDo 2.0, Mindstorms EV3) lub materiały własne w przypadku zajęć  kreatywnych. Pojedyncze zajęcia trwają od 1h do 2h zegarowych we wskazanym na stronie internetowej Organizatora harmonogramie.
 2. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 5 lat. Organizator dopuszcza możliwość udziału dzieci młodszych, po dokonaniu uzgodnień z rodzicami (opiekunami).
 3. Trenerzy Akademii SmartCoder dokładają  wszelkich starań  by stworzyć  dzieciom, jak najlepsze i bezpieczne warunki, umożliwić  im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i  życiu grupy. Warsztaty objęte są  opieką  pedagogiczną.
 4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca realizacji warsztatów (siedziba Organizatora) i z powrotem.
 5. W przypadku nie poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Akademii SmartCoder na min. 3 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Zwrot opłaty za udział w warsztatach może nastąpić jedynie w przypadku długoterminowej choroby dziecka, o ile organizator zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub e‐mailowo. Pojedyncze nieobecności dziecka na warsztatach nie podlegają rozliczeniu finansowemu. Zajęcia, na których dziecko nie było, można odrobić  z inną grupą w innym terminie o ile w innej grupie są wolne miejsca.
 7. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
 • korzystania z klocków i tabletów niezbędnych do realizacji programu zajęć,
 • wnoszenia próśb, skarg oraz propozycji zmian w programie,
 • dodatkowych przerw – potrzebę taką należy zgłosić trenerowi
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
 • stosować się do poleceń i instrukcji trenerów,
 • przestrzegać ramowego harmonogramu warsztatów,
 • brać aktywny udział w realizacji programu warsztatów i współpracować z członkami swojego zespołu,
 • uporządkować swoje stanowisko po zajęciach zgodnie z instrukcją trenera,
 • pozostawić kompletny zestaw klocków i tablet po zakończeniu zajęć,
 • szanować  mienie, sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których korzysta podczas warsztatów (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie),
 • nie opuszczać samodzielnie, bez wiedzy trenera pracowni, budynku i terenu zielonego wokół niego, · przestrzegać zasad higieny i dobrego wychowania,
 • zgłaszania trenerom wszelkich niebezpiecznych i nieprawidłowych zachowań  innych uczestników wobec siebie lub pozostałych dzieci.
 1. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników warsztatów, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część warsztatów, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.
 2. Organizator zapewnia klocki, sprzęt i sprzęt multimedialny niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do innych dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników warsztatów.
 4. Organizator zaleca nie przynosić  na warsztaty cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
 6. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć wynikających z tempa pracy grupy i poziomu zaawansowania uczestników.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie www.
 8. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 9. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach